Behandeltarieven en vergoedingen

Tarieven gecontracteerde zorg

Wij hebben momenteel contracten met Zilveren Kruis Achmea en met Menzis. Dit houdt in dat wanneer je verzekerd bent bij Zilveren Kruis Achmea (hieronder vallen Zilveren Kruis, Achmea, De Friesland, FBTO en Interpolis) en Menzis (hieronder vallen Menzis, Anderzorg, VinkVink en HEMA), je de hele behandeling bij ons vergoed krijgt door je zorgverzekeraar. Wij declareren rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar. Je eigen risico van €385,- (in 2023) betaal je sowieso altijd eerst zelf. Raadpleeg je polis om meer duidelijkheid te verkrijgen over je vergoedingen of bel naar je zorgverzekering.


Tarieven ongecontracteerde zorg

Ongecontracteerde zorg is alle zorg die je ontvang van een zorginstelling of hulpverlener die geen contract heeft afgesloten met jouw verzekering.

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de GZ-psycholoog. In 2024 komt dat neer op €183,44 voor 60 minuten diagnostiek (de intake) en €161,46 voor 60 minuten behandeling. (De prestatiecode intake is CO0562 en van een behandelsessies CO0627.)

Dit houdt in dat niet de hele behandeling vergoed wordt door je zorgverzekeraar, maar waarschijnlijk tot ongeveer 70%. Je eigen risico van €385,- (in 2024) betaal je sowieso altijd eerst zelf.  Raadpleeg je polis om meer duidelijkheid te verkrijgen over je vergoedingen of bel naar je zorgverzekering. 

Maandelijks ontvang je een factuur van de door jou gevolgde sessies. Deze factuur dien je zelf binnen 30 dagen te betalen en kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Wij hanteren hiervoor de hieronder uitgeschreven betalingsvoorwaarden.


Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om een zogenoemde 'restitutiepolis' af te sluiten. Je krijgt dan een groter deel (mogelijk zelfs tot 100%)  van de kosten vergoed. Raadpleeg altijd je polis om meer duidelijkheid te verkrijgen over je vergoedingen of neem contact op met je zorgverzekering. 


Tarief los consult (niet basispakketzorg)

Het tarief in onze praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde tarief. In 2023 komt dat neer op €173,40 voor 60 minuten diagnostiek (de intake) en €152,50 voor 60 minuten behandeling.

Niet-basispakketzorg betreft alle zorgvragen die niet vergoed worden in het basispakket. Dit betreft bijvoorbeeld de diagnose aanpassingsstoornis of andere klachten waar geen diagnose gesteld kan worden die vergoed wordt.


Tarief No-show

Wij hanteren een tarief voor no-show. Dit betekent dat als je niet op je afspraak komt, of je afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt, je een no-show rekening krijgt. Het tarief voor no-show is € 75,00 per gemiste / te laat afgezegde afspraak. Let op, deze kosten worden niet vergoed door je verzekeraar.


Algemene betalingsvoorwaarden

In onze praktijk hanteren wij onderstaande algemene betalingsvoorwaarden. Wanneer je in behandeling gaat bij ons, ga je akkoord met deze betalingsvoorwaarden.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en jou (hierna te noemen: de patiënt).

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.