Kwaliteitsstatuut Kim

Kwaliteitsstatuut Van Bastelaar Psychologie

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder


2 Biedt zorg aan in:

2.A

 • De generalistische basis-ggz
 • De gespecialiseerde ggz


2.B Biedt zorg aan in:

 • Categorie A
 • Categorie B


3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:


3.A Ik geef individuele behandelingen aan volwassenen die kampen met de volgende klachten: angststoornissen, rouw, trauma, levensfaseproblematiek, negatief zelfbeeld, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Mijn behandelingen zijn op maat en bestaan uit een combinatie van evidence based behandelmethoden waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR of kortdurende probleemoplossende therapie. Vaak wordt in een behandeling een partner uitgenodigd of belangrijke naasten.


3.B Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Angst
 • Depressie
 • Restgroep diagnoses
 • Persoonlijkheid
 • Somatoforme stoornissen


4. Samenstelling van de praktijk

 • Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
 • Kim van Bastelaar BIG-registratienummer 29920611525
 • 4.A De indicerend regiebehandelaar(s) is (zijn) (namen en BIG-registraties):

- Kim van Bastelaar BIG-registratienummer 29920611525

4.B De coördinerend regiebehandelaar(s) is (zijn) (namen en BIG-registraties):

- Kim van Bastelaar BIG-registratienummer 29920611525

4.C De medebehandelaar(s) is (zijn) (naam, functie, eventueel BIG-nummer, specifieke deskundigheid

 • Beatrijs de Lange GZ-psycholoog BIG


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder

 • Huisartspraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • GGZ-instellingen
 • Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met:
 • Andere vrijgevestigde (gz)psychologen binnen de RVE van 1np. Daarnaast met collega’s in mijn netwerk van ARKIN of HSK.
 • 5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft. Toelichting: hier wordt gedacht aan, op- en afschaling, samenwerking bij casuïstiek in categorie C, diagnose, consultatie, medicatie:
 • Bij alle trajecten binnen 1nP moeten altijd twee collega's, waarvan 1 klinisch psycholoog of psychiater en 1 GZ-psycholoog het indicatieverslag en behandelplan goedkeuren. Binnen elk traject vindt er intern overleg plaats.
 • Indien medicamenteuze behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling wordt dit verzoek eerst met de huisarts besproken eventuele doorverwijzing naar een psychiater vindt plaats in overleg met huisarts en cliënt.
 • Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door mevrouw Beatrijs de Lange, GZ-Psycholoog.
 • Indien ik op korte termijn geen ruimte heb om nieuwe cliënten aan te nemen, verwijs ik de cliënt naar de website van 1np https://www.1np.nl/ of ARKIN https://arkin.nl/ of HSK https://www.hsk.nl/
 • Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.
Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
 • Buiten kantoren kunnen cliënten contact opnemen met de eigen huisarts. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost 088 - 00 30 600 of spoedeisende psychiatrie Amsterdam 020-5235433. Cliënten van 1nP kunnen het crisiscentrum van 1nP: 0900 555 3000 of de huisartsenpost 088 - 00 30 600 bellen.


 • Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja welke: Crisiscentrum van 1nP voor cliënten van 1nP


• Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vier zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Ik ben aangesloten bij een Schematherapie Intervisiegroep. Daarnaast werk ik samen met mijn collega’s binnen de RVE van stichting 1nP.

In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn beroepsvereniging(en) neem ik deel aan twee lerende netwerken met mijn collega’s uit dezelfde beroepsgroep. Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg aan patiënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik mij tot de lerende netwerken die ik hier heb aangegeven.

 

• Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Bij de intervisies worden verschillende casussen ingebracht en wordt geoefend met specifieke interventies. De ene intervisies vinden tweemaandelijks en de andere ongeveer maandelijks plaats. Daarnaast volg ik samen met collega’s nascholing en bezoek jaarlijks een congres.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

 • Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
  Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

https://vbdlpsychologen.nl/praktijkinformatie1/index


8. Kwaliteitswaarborg

 • Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme
  of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep:


9. Klachten en geschillen regeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Ik ben aangesloten bij de en de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Deze is hier te vinden: https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Beatrijs de Lange GZ-psycholoog 06-28967250

Indien u de naam van een persoon opneemt, dient u toestemming van deze persoon te hebben voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens (AVG)

Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja


II. Het zorgproces - het traject dat de patiënt/cliënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling en begeleiding

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via de website [https://vbdlpsychologen.nl/praktijkinformatie1/praktijkinformatie] en kunnen deze telefonisch opvragen.


12. Aanmelding en intake/probleemanalyse

 • De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
 • De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): Voor aanmelding heb ik telefonisch of via mail contact met de client om een eerste inschatting te maken of mijn behandelaanbod passend is. Hierna nemen we de inschrijving door. Als de inschrijving afgerond is plannen we een eerste intake gesprek. Ik doe zelf de intakegesprekken.
 • Ik verwijs de patiënt/cliënt door naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt. Ja

13. Behandeling en begeleiding

 • De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en
  functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt Namelijk Kim van Bastelaar GZ-Psycholoog): Ja
 • Bij langer durende behandeling en begeleiding (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
 • Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling en begeleiding. Ik doe dat als volgt: Cliënten heb inzicht in hun dossier. Het behandelplan wordt bij start en evaluaties besproken en open met cliënten gedeeld.
 • De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): De zorgvraag wordt getypeerd met de HONOS+, bij start en halfjaarlijkse evaluatie momenten worden de behandeldoelen en de voortgang van de behandeling besproken. Tevens wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om de voortgang te monitoren.  
 • Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren en indien nodig ook de indicerend regiebehandelaar) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en begeleiding. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 6 maanden, bij kortdurende behandelingen evalueer ik eerder.
 • Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Dit is een vast onderdeel van evaluatie en afsluitgesprekken.

14. Afsluiting/nazorg

 • Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen: Ja
 • De verwijzer wordt hiervan door de coördinerend regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
 • Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en begeleiding en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

III. Omgang met patiëntgegevens

 • Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
 • Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

IV. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en dat ik dit Kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

[ JA]
• [Naam]
: Kim van Bastelaar
• [Plaats]: Amsterdam

• [Datum]: 01-01-2023