PRIVACYSTATEMENT BEATRIJS DE LANGE EN KIM VAN BASTELAAR

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar, beiden gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk nummer 80289401 en nummer 83056149 hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar;
 3. bezoekers van www.vbdlpsychologen.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar contact opnemen of van wie Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar persoonsgegevens verwerken;

Verwerking van persoonsgegevens

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor sessies en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.vbdlpsychologen.nl;  
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappijen e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst;


Verwerkers

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar persoonsgegevens verwerken. Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit de behandeling ten goede komst, bijvoorbeeld wanneer er samen wordt gewerkt met een andere organisatie. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld met expliciete toestemming van betrokkene.

Doorgifte buiten de EER

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:       5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
Wijzigingen privacystatement
Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar kunnen het privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar door een e-mailbericht te sturen naar k.vanbastelaar@extenzo.nu of b.delange@extenzo.nu.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar door een e-mailbericht te sturen naar k.vanbastelaar@extenzo.nu of b.delange@extenzo.nu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Aan informatie die op onze website staat kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons best om alle informatie zo kloppend mogelijk te maken, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden die vermeld staan op onze website en / of hieruit volgende nadelige gevolgen.

Beatrijs de Lange en Kim van Bastelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, of voor de gevolgen van handelingen op grond van de verstrekte informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren of te verspreiden.